CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • 01/04 - 15/05

  Tiếp nhận hồ sơ

 • 14/05 - 15/07

  Hội đồng thẩm định chấm giải

 • 09/2016

  Lễ trao giải

 • 09 - 12/2016

  Chuỗi sự kiện sau giải thưởng

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm, không phân biệt thành phần kinh tế (doanh nghiệp Việt Nam, liên doanh, 100% vốn nước ngoài..).

Giải

DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC
(Nhóm 1)

Các doanh nghiệp tham dự cần thỏa 2 điều kiện sau:

1. Số lượng nhân viên: >= 100 người

2. Điều kiện tài chính:
- Định chế tài chính: Tổng tài sản >= 11.000 tỷ VNĐ
- Các doanh nghiệp thuộc nhóm khác: Doanh thu >= 400 tỷ VNĐ

Giải

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU
(Nhóm 2)

Các doanh nghiệp tham dự cần thỏa 2 điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp Việt Nam

2. Các doanh nghiệp không thuộc Nhóm 1

(Giải này chỉ dành cho các doanh nghiệp Việt Nam)

Giải

DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT
 

Được lựa chọn từ các doanh nghiệp đạt giải “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nghiệp tiêu biểu”

Các doanh nghiệp tham dự cần thỏa 2 điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp đạt giải ở nhiều hạng mục nhất

2. Là doanh nghiệp có tổng điểm cao nhất

HẠNG MỤC

Gồm 5 hạng mục chính thức

  GIẢI DOANH NGHIỆP
XUẤT SẮC
GIẢI DOANH NGHIỆP
TIÊU BIỂU
Hạng mục
“Hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực”
3 giải 3 giải
Hạng mục
“Quản lý hiệu quả công việc”
3 giải 3 giải
Hạng mục
“Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”
3 giải 3 giải
Hạng mục
“Chính sách lương, thưởng và phúc lợi”
3 giải 3 giải
Hạng mục
“Môi trường làm việc”
3 giải

Dành cho doanh nghiệp nước ngoài

3 giải

Dành cho doanh nghiệp Việt Nam

3 giải
Điểm tối thiểu 80/ 100 điểm 60/ 100 điểm
  1 DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT
(Đạt giải ở nhiều hạng mục nhất và tổng điểm cao nhất)
 1. Hạng mục “Hoạch định và tìm kiếm nguồn nhân lực”: Tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược, kế hoạch, chương trình thu hút, tuyển dụng và phân bổ nguồn nhân lực hiệu quả.
  (Các doanh nghiệp cung cấp bằng chứng cho hạng mục này có thể cung cấp kế hoạch nguồn nhân lực từ 1 đến 3 năm, bao gồm xác định những yêu cầu và kỹ năng cần thiết cho nhu cầu nguồn nhân lực, số lượng tuyển dụng, nguồn ứng viên, các chương trình thu hút, qui trình và chính sách tuyển dụng, phương pháp giúp nhân viên mới hòa nhập…)
 2. Hạng mục “Quản lý hiệu quả công việc”: Tôn vinh các doanh nghiệp sở hữu hệ thống quản lý kết quả công việc một cách hiệu quả. Doanh nghiệp cũng cần thể hiện một cách cụ thể những tiêu chí đo lường kết quả thực hiện công việc và nêu rõ những tiêu chí đó dựa trên cơ sở nào.
  (Các doanh nghiệp cung cấp bằng chứng cho hạng mục này có thể cung cấp nguyên tắc, qui trình quản lý hiệu quả công việc, mẫu biểu, các bằng chứng cho thấy việc quản lý hiệu quả công việc góp phần cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp…)
 3. Hạng mục “Chính sách lương, thưởng, phúc lợi”: Tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách và quy chế lương, thưởng và phúc lợi hợp lý… đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp về hiệu quả chi phí, tăng trưởng kinh doanh… đồng thời vẫn đảm bảo những chính sách này có thể tưởng thưởng và khích lệ người lao động nâng cao hiệu quả công việc, và yên tâm gắn bó công tác tại doanh nghiệp…
  (Các doanh nghiệp cung cấp bằng chứng cho hạng mục này có thể cung cấp các chính sách lương như cấu trúc lương thưởng, chính sách tưởng thưởng nhân viên, chính sách giữ nhân tài…)
 4. Hạng mục “Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”: Tôn vinh các doanh nghiệp có những chính sách, chương trình đào tạo và phát triển nhân viên, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cho nhân viên trong doanh nghiệp. Qua đó, những chương trình này thực sự giúp nhân viên có cơ hội học hỏi, chia sẻ và lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng để nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân, đồng thời góp phần vào thành công chung của doanh nghiệp.
  (Các doanh nghiệp cung cấp bằng chứng cho hạng mục này có thể cung cấp các kế hoạch phân tích nhu cầu đào tạo, kế hoạch đào tạo chung của toàn doanh nghiệp trong năm, các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, những phân tích chuyên sâu (nếu có) …)
 5. Hạng mục “Môi trường làm việc”: Tôn vinh các doanh nghiệp xây dựng văn hóa và môi trường làm việc tốt, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc hiệu quả, có chính sách và chương trình tạo sự thông hiểu, tin tưởng và gắn kết trong các mối quan hệ; giúp nhân viên an tâm khi công tác. Bên cạnh đó, hạng mục này cũng tôn vinh cách doanh nghiệp đảm bảo môi trường công tác thỏa mãn các yêu cầu của luật pháp và tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất cho nhân viên.
  (Các doanh nghiệp cung cấp bằng chứng cho hạng mục này có thể cung cấp những mô tả các điều kiện môi trường làm việc hiện hữu bao gồm: cơ sở vật chất, mô tả văn hóa doanh nghiệp, các chính sách tạo nên sự thân thiết, công bằng trong công ty, các kế hoạch thực hiện các hoạt động tạo sự thông hiểu, tin tưởng và gắn kết, những hoạt động công đoàn..)

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI

Mỗi hạng mục giải thưởng sẽ được Hội Đồng Thẩm Định chấm theo tiêu chí và thang điểm sau đây. Tổng điểm cao nhất là 100 điểm.

Sự sáng tạo

(15 điểm – mỗi yếu tố 5 điểm)

 

 • Thể hiện tính đổi mới và sáng tạo của các hoạt động và chính sách nhân sự
 • Thể hiện tính đột phá, sáng kiến khác biệt so với các công ty cùng ngành
 • Phát triển các chương trình khuyến khích nhân viên đề xuất và đóng góp các ý tưởng cũng như sáng kiến mới

Truyền đạt thông suốt trong nội bộ

(15 điểm – mỗi yếu tố 5 điểm)

 

 • Việc truyền đạt, hướng dẫn và quản lý được thực hiện 1 cách thông suốt nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho các bên liên quan và những bộ phận khác đạt được kết quả tốt nhất có thể
 • Thể hiện cụ thể giá trị và vai trò của người lao động và mối liên hệ với những mục tiêu kinh doanh và chính sách nhân sự
 • Có các kênh tiếp nhận thông tin, phản hồi và các điều chỉnh về chính sách nhân sự

Phương pháp, quy trình chuẩn

(10 điểm – mỗi yếu tố 5 điểm)

 

 • Thể hiện định hướng và kế hoạch rõ ràng về quản trị nguồn nhân lực
 • Có những quy trình và hệ thống chuyên nghiệp, bài bản

Đóng góp cho nhu cầu của doanh nghiệp

(30 điểm – mỗi yếu tố 5 điểm)

 

 • Thể hiện được sự gắn kết của các chính sách/ hoạt động nhân sự với mục tiêu kinh doanh
 • Các chính sách/ hoạt động nhân sự cần gắn liền với tình hình kinh tế hoặc xu hướng ngành nghề
 • Việc phát triển các chương trình/ chính sách nhân sự phải phù hợp với lợi ích của các bên liên quan
 • Thể hiện sự linh hoạt trong các chính sách và hoạt động nhân sự nhằm đáp ứng được sự đa dạng của nhu cầu kinh doanh
 • Các chính sách/ hoạt động nhân sự hỗ trợ việc cải thiện các chỉ số tài chính (lợi nhuận, doanh thu, …)
 • Thể hiện rõ nét chiến lược nhân sự hỗ trợ cho chiến lược dài hạn của doanh nghiệp

Đóng góp cho nhu cầu của người lao động

(30 điểm – mỗi yếu tố 5 điểm)

 

 • Có chính sách/ cơ chế để khuyến khích sự tham gia của người lao động vào những sáng kiến nhân sự
 • Áp dụng các chính sách/ hoạt động nhân sự đáp ứng được nguyện vọng và mong đợi của người lao động
 • Quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả trong quá trình áp dụng những chính sách nhân sự
 • Thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp đối với quyền lợi của người lao động
 • Thỏa mãn các chỉ số phi tài chính (sự hài lòng của nhân viên, sự cam kết, tinh thần nhân viên…)
 • Thể hiện sự tự hào của nhân viên về doanh nghiệp đối với cộng đồng

QUY TRÌNH CHẤM GIẢI

Vòng loại và đánh giá hồ sơ

Hồ sơ của các doanh nghiệp sẽ được xét chọn dựa trên điều kiện tham dự và các tiêu chí chấm giải, theo đó những hồ sơ có điểm cao nhất sẽ được chọn tham gia vào vòng sau.

Thuyết trình trước Hội đồng thẩm định

Các doanh nghiệp được chọn vào vòng 2 cử đại diện thuyết trình cho Hội đồng thẩm định về hạng mục doanh nghiệp tham gia.

Các giám khảo của Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành xem xét và chấm điểm dựa trên bài trình bày và hồ sơ của doanh nghiệp để chọn ra 3 Doanh nghiệp Xuất sắc và 3 Doanh nghiệp Tiêu biểu cho mỗi hạng mục.

Tham quan doanh nghiệp

(Áp dụng cho nhóm doanh nghiệp đáp ứng điều kiện xét tuyển cho giải Doanh Nghiệp Xuất Sắc)

Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức tham quan và phỏng vấn Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo, Giám Đốc Nhân Sự và người lao động của các doanh nghiệp được ứng cử cho giải Doanh Nghiệp Xuất Sắc.

Đánh giá và Trao giải

Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành xem xét và đánh giá cuối cùng để chọn ra các doanh nghiệp đạt giải.

Danh sách các doanh nghiệp đạt giải sẽ được công bố trong Lễ vinh danh Vietnam HR Awards 2016 được tổ chức vào tháng 9 năm 2016.

THỜI GIAN & HỒ SƠ DỰ THI

Đối với một (hay nhiều) hạng mục mà doanh nghiệp đăng ký tham dự, doanh nghiệp cần nộp:

THÔNG TIN CÔNG TY

 • Tải Bộ Hồ Sơ Tham Dự tại Đây
 • Bìa hồ sơ (đính kèm sẵn trong Bộ Hồ Sơ Tham Dự)
 • Đơn đăng ký tham dự (đính kèm sẵn trong Bộ Hồ Sơ Tham Dự)
 • 1 bản photo giấy phép đăng ký kinh doanh
 • 1 bản đối chiếu nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của tháng gần nhất (do Chi cục thuế quản lý cấp)
 • Thông báo kết quả đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các quý từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016
 • Hình ảnh doanh nghiệp (văn phòng, nhà máy), vài hình ảnh tiêu biểu hoạt động nội bộ trong công ty, hình ảnh cả phòng nhân sự (nếu có)
 • Logo công ty (file mềm)

BÀI VIẾT DỰ THI (cho mỗi hạng mục)

Phần 1: Bài viết dự thi bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

 • 1 bài viết tổng hợp (1 trang A4)
 • Trả lời 5 câu hỏi cho hạng mục dự thi

Phần 2: Các tài liệu, văn bản, bảng biểu, kế hoạch…. minh chứng cho hạng mục dự thi

Bản cứng: 2 bộ hồ sơ

Bản mềm: 2 đĩa CD (nội dung như bản cứng và logo công ty chất lượng cao (.eps hoặc .ai)

HẠN NỘP: Trước 17h ngày 15/05/2016

Doanh nghiệp vui lòng trả lời và cung cấp bằng chứng cho các câu hỏi sau:

 1. Hãy giải thích vì sao những hoạt động & chính sách nhân sự của hạng mục dự thi lại mang tính đổi mới và sáng tạo?
 2. Hãy giải thích vì sao những hoạt động & chính sách nhân sự của hạng mục dự thi thể hiện sự truyền đạt thông suốt trong nội bộ?
 3. Hãy cho biết doanh nghiệp đã xây dựng và ứng dụng những phương pháp, quy trình quản lý nhân sự chuẩn nào của hạng mục dự thi?
 4. Những chính sách và hoạt động của hạng mục dự thi đã đóng góp như thế nào đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu kinh doanh?
 5. Những chính sách và hoạt động của hạng mục dự thi đã thỏa mãn nhu cầu nhân viên như thế nào?

3.000.000VNĐ: Doanh nghiệp tham gia từ 1 đến 3 hạng mục

5.000.000VNĐ: Doanh nghiệp tham gia trên 3 Hạng mục

Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp kèm hồ sơ xét tuyển hoặc chuyển khoản đến:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI
Địa chỉ: 33 Mạc Đĩnh Chi, P. Dakao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Số tài khoản: 140114851022044 (VND)
140114851022058 (USD)
Ngân Hàng: Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Sài Gòn
Swift code: EBVIVNVXTTD

01/04 – 15/05/2016
Tiếp nhận hồ sơ

14/05 – 15/07/2016
Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định và chấm giải

09/2016
Tổ chức Lễ trao giải

09/2016 – 12/2016
Các sự kiện hậu giải thưởng
Tham quan Doanh nghiệp đạt giải

Bước 1: Điền vào mẫu đăng ký tham dự (tải tại Đây) và gửi email (chưa cần chữ ký/ con dấu) về Cô Kim Oanh – Ban Tổ chức Vietnam HR Awards tại kimoanh@vietnamhrawards.com

Bước 2: Cùng thảo luận và ký vào Thỏa thuận bảo mật giữa Ban Tổ chức và doanh nghiệp

Bước 3: Gửi đơn đăng ký (có chữ ký và con dấu) cùng “Thỏa thuận bảo mật” có chữ ký về Ban tổ chức

Bước 4: Đóng phí tham dự

Bước 5: Hoàn thành hồ sơ hoàn chỉnh và gửi về Ban tổ chức giải thưởng.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự tại địa chỉ sau:

CÔ TRẦN THỊ KIM OANH
Ban tổ chức Vietnam HR Awards
Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (Talentnet Corporation)
Lầu 4, 33 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 6291 4188 – 402
Fax: 08. 6291 4088
Email: kimoanh@vietnamhrawards.com

Vietnam HR Awards 2016 Vietnam HR Awards 2016 Ecopark Mobifone PNJ The Cliff

Địa chỉ: Lầu 4, Cao ốc Star, 33 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 8) 6 291 4188 - Fax: (84 8) 6 291 4088

GPDKKD số: 0305202145, cấp ngày 30/12/2015, tại: Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM

Người đại diện theo pháp luật: Bà Tiêu Yến Trinh. Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.

Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Đã thông báo với Bộ Công thương

Share Print Top
X